Είμαστε συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ και με όλα τα λοιπά ταμεία. Η συμμετοχή των ασφαλισμένων ανέρχεται στο 15%.

Για τους ανασφάλιστους ισχύουν οι τιμές του ΕΟΠΥΥ που αναφέρονται πιο κάτω

 • Αιματολογικές εξετάσεις

  Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
  Hb A2 Αιμοσφαιρίνη Α2 Καθημερινά 5,02
  Hb F / S Αιμοσφαιρίνη F / S Καθημερινά 15
  CBC Γενική αίματος – Αιμοδιάγραμμα Καθημερινά 2,88
  ΔΕΚ Δικτυοερυθροκύτταρα Καθημερινά 1,5
  ΑΒΟ Ομάδα αίματος Καθημερινά 4,05
  Rh Anti-D Rhesus Καθημερινά 4,05
  E.S.R. Ταχύτητα καθιζήσεως Καθημερινά 1,76
  DAT Coombs άμεση Καθημερινά 2,88
  IDAT Coombs έμμεση Καθημερινά 5,22
  Ανοσοφαινοτυπική ανάλυση λεμφοκυττάρων 3 εργάσιμες 250
  CD3 / CD56+16 NK cells 3 εργάσιμες 120
  CHE-RBC CD4 / CD 8 3 εργάσιμες 120
 • Εξετάσεις πηκτικότητας

  APTT Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης Καθημερινά 3,43
  PT (INR) Χρόνος προθρομβίνης Καθημερινά 12
  Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
  PTT-La Αντιπηκτικό λύκου Καθημερινά 15
  D-Dimers Δ- Διμερή Καθημερινά 20
  PAI-1 Αναστολέας πλασμινογόνου Καθημερινά 85
  Fibr Ινωδογόνο Καθημερινά 12
  FVIII Παράγοντας VIII Καθημερινά 25
  V WF-Ag Παράγοντας Von Willebrand Καθημερινά 30
  FDP Προϊόντα λύσεως ινωδογόνου Καθημερινά 4,75
  PrC Πρωτεΐνη C Καθημερινά 10
  PrS Πρωτεΐνη S Καθημερινά 20
  PrS-Ag Πρωτεϊνη S αντιγόνο Καθημερινά 25
 • Βασικές βιοχημικές εξετάσεις

  Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
  GLC Γλυκόζη Καθημερινά 2
  Creatinine Κρεατινίνη Καθημερινά 3,80
  Creatinine clearance Κρεατινίνη κάθαρση Καθημερινά 6,63
  UN Ουρία Καθημερινά 2
  UA Ουρικό οξύ Καθημερινά 3
  DBil Χολερυθρίνη άμεση Καθημερινά 2,88
  InBil Χολερυθρίνη έμεση Καθημερινά 0,01
  TBil Χολερυθρίνη ολική Καθημερινά 2,88
  ALD Αλδολάση Καθημερινά 2,26
  ALP Αλκαλική φωσφατάση Καθημερινά 4,05
  Amy Αμυλάση Καθημερινά 2,26
  Amy(pan) Αμυλάση (παγκρεατική-ισοένζυμα) Καθημερινά 40
  LIP Λιπάση Καθημερινά 2,26
  G-6-PDA Γλυκόζη 6 φωσφορική αφυδρογονάση Καθημερινά 2,71
  LDH Γαλακτική αφυδρογονάση Καθημερινά 3,43
  γ-GT Γ-γλουταμινοτρανσφεράση Καθημερινά 4
  SGOT Γλουταμινική Οξαλοξική τρανσφεράση Καθημερινά 3,49
  SGPT Γλουταμινική Πυροσταφυλική τρανσφεράση Καθημερινά 3,49
  CPK, CK Κινάση κρεατίνης Καθημερινά 5,02
  ACP Όξινη φωσφατάση Καθημερινά 7
  PAP Προστατική όξινη φωσφατάση Καθημερινά 7
  SchE Ψευροχολινεστεράση Καθημερινά 1,82
  BUN Άζωτο ουρίας Καθημερινά 7
 • Λιπίδια & λιποπρωτεΐνες

  Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
  ApoA Απολιποπρωτεϊνη Α1 Καθημερινά 9,51
  Apo AII Απολιποπρωτεϊνη ΑΙΙ Καθημερινά 25
  Apo B Απολιποπρωτεϊνη Β Καθημερινά 4,75
  Apo E Απολιποπρωτεϊνη E 3 εργάσιμες 20
  Lp(a) Λιποπρωτεΐνη Α Καθημερινά 10
  TGL Τριγλυκερίδια Καθημερινά 3,49
  CHO Χοληστερόλη Καθημερινά 2,20
  HDL Χοληστερόλη HDL Καθημερινά 4
  LDL Χοληστερόλη LDL Καθημερινά 4
  VLDL Χοληστερόλη VLDL Καθημερινά 4
 • Ηλεκτρολύτες

  Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
  Ca Ασβέστιο Καθημερινά 3
  Ca++ Ασβέστιο ιονισμένο Καθημερινά 7
  Na Νάτριο Καθημερινά 4
  K Κάλιο Καθημερινά 4
  Mg Μαγνήσιο Καθημερινά 6
  Fe Σίδηρος Καθημερινά 3,43
  P Φωσφορικά Καθημερινά 4
  Cl Χλωριούχα Καθημερινά 2,88
 • Καρδιακοί δείκτες - ένζυμα

  Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
  Myo Μυοσφαιρίνη Καθημερινά 15
  tHcy Ομοκυστεϊνη Καθημερίνα  35
  CK-MB Καρδιακό ισοένζυμο φωσφοκινάσης Καθημερίνα  11,89
  cTnT Tροπονίνη Τ Καθημερίνα  30
 • Ορμονικός έλεγχος αναπαραγωγής

  Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
  ΑΜΗ Anti-Mullerian ορμόνη 3 εργάσιμες 40
  Inhibin B Ανασταλτίνη β 3 εργάσιμες 40
  D4A Δ-4 ανδροστενεδιόνη Καθημερινά 20
  SHBG Δεσμευτική σφαιρίνη φυλετικών ορμονών Καθημερινά 7,16
  DEHA-S Δεϋδροεπιανδροστερόνη θειϊκή Καθημερινά 9,51
  DHT Διϋδροτεστοστερόνη Καθημερινά 20
  FSH Θυλακιοτρόπος ορμόνη Καθημερινά 10,80
  E2 Οιστραδιόλη Καθημερινά 12,38
  PRG Προγεστερόνη Καθημερινά 12,38
  PRL Προλακτίνη Καθημερινά 12,38
  Testo Τεστοστερόνη Καθημερινά 16,46
  β-hCG β – χοριακή γοναδοτροπίνη Καθημερινά 7,16
  LH Ωχρινοτρόπος ορμόνη Καθημερινά 10,80
 • Ανοσολογικές - ορμονολογικός έλεγχος διαβήτη

  Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
  ADH Αντιδιουρητική ορμόνη 3 εργάσιμες 25
  IAA IgG Αντισώματα έναντι ινσουλίνης 3 εργάσιμες 9,51
  IA-2 Αυτοαντισώματα ΙΑ-2 3 εργάσιμες 35
  Ins Ινσουλίνη Καθημερινά 12,38
  PP Παγκρεατικό πεπτίδιο 3 εργάσιμες 70
  C-peptide Πεπτίδιο C Καθημερινά 9,51
 • Ανοσολογικός - ορμονολογικός έλεγχος θυροειδούς

  Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
  Anti-TPO Αντιθυρεοειδικά υπεροξειδάσης Καθημερινά 6,22
  Anti-TG Αντιθυρεοσφαιρινικά Καθημερινά 6,22
  ΑΘΑ Μ Αντιμικροσωμιακά Καθημερινά 6,22
  TSI Αντισώματα υποδοχέων TSH Καθημερινά 11
  TG Θυρεοσφαιρίνη Καθημερινά 11,89
  TSH Θυρεοτρόπος ορμόνη Καθημερινά 11
  T-4 Θυροξίνη Καθημερινά 8,28
  fT-4 Θυροξίνη ελεύθερη Καθημερινά 12
  CT Καλσιτονίνη Καθημερινά 11,89
  T-3 Τριϊωδοθυρονίνη Καθημερινά 8,28
  fT-3 Τριϊοδωθυρονίνη ελεύθερη Καθημερινά 12
 • Ορμονολογικός έλεγχος οστεοπόρωσης

  Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
  BSAP Οστικό κλάσμα αλκαλικής φωσφατάσης Καθημερινά 20
  BGP Οστεοκαλσίνη Καθημερινά 18
  PTH Παραθορμόνη Καθημερινά 16,46
  Total PINP Προκολλαγόνο Καθημερινά 30
  Cross Laps Τελοπεπτίδιο τύπου Ι κολλαγόνου C Καθημερινά 30
  NTx Τελοπεπτίδιο τύπου Ι κολλαγόνου N Καθημερινά 30
  OH-PRO Υδροξυπρολίνη ούρων Καθημερινά 4,75
 • Δείκτες νεοπλασίας

  Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
  αFP Α-εμβρυική σφαιρίνη Καθημερινά 12,38
  β2-Μ Β2 μικροσφαιρίνη Καθημερινά 15
  CA-125 Υδατανθρακικό αντιγόνο 125 Καθημερινά 14
  CA 15-3 Υδατανθρακικό αντιγόνο 15-3 Καθημερινά 21,13
  CA 19-9 Υδατανθρακικό αντιγόνο 19-9 Καθημερινά 14
  CA-50 Υδατανθρακικό αντιγόνο 50 Καθημερινά 14
  TAG-72 Υδατανθρακικό αντιγόνο 72-4 Καθημερινά 14
  CYFRA 21-1 Υδατανθρακικό αντιγόνο cyfra 21-1 Καθημερινά 40
  TPA Πολυπεπτιδικό αντιγόνο ιστών Καθημερινά 45,08
  CEA Καρκινοεμβρυικό αντιγόνο Καθημερινά 12,38
  PSA Ειδικό προστατικό αντιγόνο Καθημερινά 14
  F PSA Ελεύθερο PSA Καθημερινά 35
  β-hCG Χοριακή γοναδοτροπίνη Καθημερινά 7,16
  CgA Χρωμογρανίνη Α Καθημερινά 50
  5ΗΙΑΑ 5-υδροξυ-ιδολο-οξεικό οξύ ούρων 24h Καθημερινά 20
 • Αυτοαντισώματα αντικυτταροπλασματικά

  Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
  P-ANCA Αντιουδετερόφιλα κυτταροπλασματικά αντισώματα IgG Καθημερινά 12
  C-ANCA Αντιουδετερόφιλα κυτταροπλασματικά αντισώματα IgG Καθημερινά 12
  AMA Αντιμιτοχονδριακά IgG Καθημερινά 15
  AMA IgM Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα IgM Καθημερινά 15
  ASMA Αντισώματα έναντι λείων μυικών ινών   7,16
  SLA-LP Διαλυτά αυτοαντισώματα αντιγόνων ήπατος   30
  ARA IgA Αντισώματα ρετικουλίνης IgA 3 εργάσιμες 30
  LKM Αντιμικροσωμιακά ατισώματα IgG Καθημερινά 30
  MPO Aντισώματα έναντι μυελοϋπεροξειδάσσης 30
 • Αντισώματα κοιλιοκάκης

  Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
  Anti-DGP IgG Αντιγλιδιανικά αντισώματα IgG 2 εργάσιμες 30
  Anti-DGP IgA Αντιγλιδιανικά αντισώματα IgA 2 εργάσιμες 30
  EMA IgA Αντισώματα έναντι ενδιομυϊου IgA 2 εργάσιμες 30
  tTG IgG Αντισώματα έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης IgG 2 εργάσιμες 30
  tTG IgA Αντισώματα έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης IgA 2 εργάσιμες 30
  ARA IgA Αντισώματα ρετικουλίνης IgA 2 εργάσιμες 30
 • Αυτοαντισώματα καρδιολιπίνης

  Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
  aCL IgA Αυτοαντισώματα καρδιολιπίνης IgA Καθημερινά 20
  aCL IgG Αυτοαντισώματα καρδιολιπίνης IgG Καθημερινά 20
  aCL IgM Αυτοαντισώματα καρδιολιπίνης IgM Καθημερινά 20
  aPS IgG Αυτοαντισώματα φωσφατιδυλοσερίνης Καθημερινά 20
  β2  GPI Αυτοαντισώματα β2 γλυκοπτωτεϊνης Καθημερινά 20
 • Ρευματοειδείς παράγοντες

  Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
  RF Ρευματοειδής παράγοντας Καθημερινά 2,26
  Anti-CCP2 IgG Αντισώματα  Κιτρουλινικού κυκλικού πεπτιδίου 2 IgG Καθημερινά 35
 • Επίπεδα φαρμάκων - τοξικών ουσιών

  Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
    Αιθανόλη Καθημερινά 20
  Agoron Αμιωδαρόνη Καθημερινά 8,07
    Αμφεταμίνες Καθημερινά 20
  Drug test Ανίχνευση ναρκωτικών Καθημερινά 50
  Depakin Βαλπροϊκό Οξύ Καθημερινά 20
    Βαρβιτουρικά Καθημερινά 8,28
  Lanatoxin Διγιτοξίνη Καθημερινά 14,67
  Digoxin Διγοξίνη Καθημερινά 14,67
  Tegretol Καρβαμαζεπίμη Καθημερινά 20
  Li Λίθιο Καθημερινά 12
  Lumnal Φαινοβαρβιτάλη Καθημερινά 20
  Dinantil Epanutin Φαινυτοϊνη   20
 • Κατ΄ οίκον αιμοληψία

  Για τους χρόνια πάσχοντες ή υπερήλικες ασθενείς παρέχεται η δυνατότητα κατ΄οίκον αιμοληψίας. Καλέστε στο 2386024440-8 για να κλείσετε το κατ’οίκον ραντεβού σας.
  πληροφορίες
 • Εξετάσεις αίματος

  Αιματολογικές, βιοχημικές, ανασολογικές, μικροβιολογικές
  ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ
  μετάβαση
 • Ώρες λειτουργίας

  • Δευτέρα - Παρασκευή
  • Πρωί
   08.00 - 14.00
  • Απόγευμα
   17.30 - 20.30

Κλείστε ραντεβού